REGULAMIN ŻŁOBKA
„SMERFIKI”


1. Żłobek „Smerfiki” przy ul. Zawiszy 16/79 w Warszawie, zajmuje się opieką  Dzieci w wieku od 6 mcy roku do 3 lat.
2. Do placówki przyjmowane są Dzieci zdrowe. Zapisy prowadzone są przez cały rok na podstawie umowy.
3. Żłobek „Smerfiki” prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. W tygodniach, w których przypadają święta ustawowe możliwe jest skrócenie pracy żlobka. Maksymalny czas pobytu Dziecka w żłobku powinien wynosić 10 godzin (dla maksymalnego pakietu). Po uprzednim uzgodnieniu z personelem istnieje możliwość pobytu Dziecka dłużej za opłatą 30 zł za każdą rozpoczęta godzinę po godzinie 18:00.
4. Po przyjęciu Dziecko pozostaje pod stałą opieką aż do momentu odebrania przez osoby upoważnione.
5. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności Dziecka.
6. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się Dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów chorobowych u Dziecka lub innych Dzieci.
7. Udzielenie świadczenia obejmuje zgodnie z normami dostosowania do wieku Dziecka:
●opiekę
●wyżywienie (tylko i wyłącznie posiłki przyniesione przez Rodziców /Opiekunów w odpowiednich, hermetycznie zamkniętych opakowaniach)
●usługi pielęgnacyjne
●nadzór pedagogiczny
●organizowanie zabaw dydaktyczno –wychowawczych i rozwojowych, zarówno w pomieszczeniach jak i na powietrzu.
●działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielnienia
●bieżący kontakt z Rodzicami lub Prawnymi Opiekunami
ubezpieczenie NW
8.
Wszystkie przedmioty Dziecka pozostawione w żłobku powinny być podpisane. Brak obecności Dziecka w żłobku przez 4 tygodnie bez pisemnego uzgodnienia tego faktu ze żłobkiem "Smerfiki" powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z powodu rezygnacji z miejsca w żłobku. Termin rozwiązania umowy wynosi 1 miesiąc od dnia dostarczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
9. Jedyną formą płatności za świadczenia z pkt. 7. jest przelew bankowy
wg cennika na stronie internetowej. Dane do przelewu:
Andromeda Paweł Ignaczak
Al. Chruściela 67
04-414 Warszawa
nr konta: 47 1140 2004 0000 3302 3217 1004


 


OdwiedzającyPoland 80.1%Poland
United States 17.4%United States
Germany 0.3%Germany

Dzisiaj: 5
Wczoraj: 1
Bieżący tydzień: 13
Poprzedni tydzień: 41
Bieżący miesiąc: 212
Poprzedni miesiąc: 238
Ogółem: 742