REGULAMIN ŻŁOBKA
„SMERFIKI”


 

 1. Żłobek „Smerfiki” przy ul. Zawiszy 16/79 w Warszawie, zajmuje się opieką  Dzieci w wieku od 6 mcy roku do 3 lat.
   
 2. Do placówki przyjmowane są Dzieci zdrowe. Zapisy prowadzone są przez cały rok na podstawie umowy.
   
 3. Żłobek „Smerfiki” prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. W tygodniach, w których przypadają święta ustawowe możliwe jest skrócenie pracy żlobka. Maksymalny czas pobytu Dziecka w żłobku powinien wynosić 10 godzin (dla maksymalnego pakietu). Po uprzednim uzgodnieniu z personelem istnieje możliwość pobytu Dziecka dłużej za opłatą 30 zł za każde rozpoczęte 30minut po godzinie 17:00.
   
 4. Po przyjęciu Dziecko pozostaje pod stałą opieką aż do momentu odebrania przez osoby upoważnione.
   
 5. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności Dziecka.
   
 6. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się Dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów chorobowych u Dziecka lub innych Dzieci.
   
 7. Udzielenie świadczenia obejmuje zgodnie z normami dostosowania do wieku Dziecka:
  ● opiekę
  ● wyżywienie (tylko i wyłącznie posiłki przyniesione przez Rodziców /Opiekunów w odpowiednich, hermetycznie zamkniętych opakowaniach lub catering oferowany przez firmę współpracującą ze żłobkiem)
  ● usługi pielęgnacyjne
  ● nadzór pedagogiczny
  ● organizowanie zabaw dydaktyczno –wychowawczych i rozwojowych, zarówno w pomieszczeniach jak i na powietrzu.
  ● działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielnienia
  ● bieżący kontakt z Rodzicami lub Prawnymi Opiekunami
 8. Wszystkie przedmioty Dziecka pozostawione w żłobku powinny być podpisane. Brak obecności Dziecka w żłobku przez 4 tygodnie bez pisemnego uzgodnienia tego faktu ze żłobkiem "Smerfiki" powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z powodu rezygnacji z miejsca w żłobku. Termin rozwiązania umowy wynosi 1 miesiąc od dnia dostarczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
   
 9. Jedyną formą płatności za świadczenia z pkt. 7. jest przelew bankowy wg cennika na stronie internetowej. Dane do przelewu:
   

Mały Wilanów Ilona Siek
ul. Zawiszy 16/79
01-167 Warszawa
nr konta: 
17 2490 0005 0000 4530 4695 8349

 OdwiedzającyUnited States 48.8%United States
Poland 44.7%Poland
Israel 1.2%Israel

Dzisiaj: 8
Wczoraj: 9
Bieżący tydzień: 57
Poprzedni tydzień: 79
Bieżący miesiąc: 256
Poprzedni miesiąc: 202
Ogółem: 854