REGULAMIN ŻŁOBKA
„SMERFIKI”


 

 1. Żłobek „Smerfiki” przy ul. Zawiszy 16/79 w Warszawie, zajmuje się opieką  nad dziećmi w wieku od 6 mcy do 3 lat.
   
 2. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe. Zapisy prowadzone są przez cały rok na podstawie umowy.
   
 3. Żłobek „Smerfiki” prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. W tygodniach, w których przypadają święta ustawowe możliwe jest skrócenie pracy żlobka. Maksymalny czas pobytu dziecka w żłobku powinien wynosić 10 godzin (dla maksymalnego pakietu). Po uprzednim uzgodnieniu z personelem istnieje możliwość pobytu dziecka dłużej za opłatą 40 zł za każde rozpoczęte 30minut po godzinie 17:00.
   
 4. Po przyjęciu dziecko pozostaje pod stałą opieką aż do momentu odebrania przez osoby upoważnione.
   
 5. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.
   
 6. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach, zachowaniach  dziecka w celu ograniczenia  chorób u innych dzieci i personelu.
   
 7. Udzielenie świadczenia jest dostosowane do wieku dziecka i obejmuje :
  ● opiekę
  ● wyżywienie (tylko i wyłącznie posiłki przyniesione przez rodziców /opiekunów w odpowiednich, hermetycznie zamkniętych opakowaniach lub catering oferowany przez firmę współpracującą ze żłobkiem)
  ● usługi pielęgnacyjne
  ● organizowanie zabaw dydaktyczno –wychowawczych i rozwojowych, zarówno w pomieszczeniach jak i na powietrzu.
  ● działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielnienia
  ● bieżący kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami
 8. Wszystkie przedmioty dziecka pozostawione w żłobku powinny być podpisane. Brak obecności dziecka w żłobku przez 4 tygodnie bez pisemnego uzgodnienia tego faktu ze żłobkiem "Smerfiki" powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z powodu rezygnacji z miejsca w żłobku. Termin rozwiązania umowy wynosi  miesiąc od dnia dostarczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
   
 9. Jedyną formą płatności za świadczenia z pkt. 7. jest przelew bankowy wg cennika na stronie internetowej. Dane do przelewu:
   

Mały Wilanów Ilona Siek
ul. Zawiszy 16/79
01-167 Warszawa
nr konta: 
17 2490 0005 0000 4530 4695 8349

 OdwiedzającyPoland 66.7%Poland
United States 25.8%United States
United Kingdom 1.1%United Kingdom

Dzisiaj: 5
Wczoraj: 11
Bieżący tydzień: 30
Poprzedni tydzień: 32
Bieżący miesiąc: 5
Poprzedni miesiąc: 124
Ogółem: 414